گروه آموزشی علوم تجربی راهنمایی بوشهر

گزارش سرگروه آموزشی

به نام خدا

 معرفی مجموعه فعالیت های برتر سرگروه های آموزشی درس علوم تجربی شهرستان و مناطق استان بوشهر در سال تحصیلی 89/88


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط   | 

چکلیستی برای ارزشیابی توصیفی

چک لیست( یا فهرست مشاهداتی) که ملاحظه می فرمایید می توان برای دروس متفاوت و برای یک نوبت قابل استفاده کرد.چکلیست

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:44  توسط   | 

پزسش و پاسخ

1-     آيا بايد نمره مستمر دانش آموز کمتر از 10 نشود؟  چرا مديران ما را مجبور مي کنند که نمره مستمر دانش آموزان ضعيف و حتي شيطان  نيز کمتر از 10 نشود  اين بي انصافي است.

 پاسخ:همکار محترم شما حق داريد که نمره دانش آموز بر اساس ملاک هايي که تعيين شده باشد .

بله مدير محترم نيز حق دارد که نگران دانش آموزان باشد .

اما اگر خوب توجه کنيد مطلب اينست که اگر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:59  توسط   | 

پرسش و پاسخ مربوط به درس علوم

چرادر اثر سرما خوردگی معمولا بو و مزه غذاها به خوبی احساس نمی شوند؟

پاسخ:محرک های بویایی محلول در چربی هستند  .در حالیکه در بیماری سرما خوردگی به علت آبریزش بینی محیط اطراف گیرنده های بویایی پر از آب است که این مسئله امکان اتصال محرکهای بویایی به سلولهای بویایی مخاط بینی را از بین می برد و سلول های بویایی تحریک نمی شوند و یا کمتر تحریک می شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:40  توسط   | 

نکاتي در مورد حل مسائل و مطالب علوم تجربي

به نام خدا

نکاتي در مورد حل مسائل و مطالب علوم تجربي

 (جمع آوري مطالب اعظم بحراني از بوشهر)

1-مراحلي که براي حل هر مسئله اي بهتر است رعايت شود:

الف: خلاصه نويسي( نوشتن معلومات و مجهول مسئله)

ب:مشخص کردن فرمول با توجه به اطالعات مسئله( همراه با يکاهاي مربوطه)

ج:مقايسه ، يکاهاي معلومات مسئله   با يکاهاي مربوط به فرمول مسئله( تا اگر نياز به تبديل يکا (واحد ) باشد ، قبل از قرار دادن اعداد  در فرمول انجام شود.

( مثلا اگر در مسئله کار  کميت جابجايي بر حسب سانتي متر داده شده باشد ، بايد قبل از قرار دادن در فرمول آن را به متر تبديل کرد ، زيرا در فرمول کار، يکاي جابجايي بر حسب متر مي باشد.)

د: قرار دادن معلومات مسئله در فرمول ( جايگزيني )

و:پيدا کردن مجهول مسئله ، که( مانند معادله رياضي حل مي شود.)

2-در حل مسائل مربوط به توان

 اگر در مسئله توان  معلوم و بر حسب اسب بخار يا کيلو وات داده شده باشد  بايد قبل از آنکه اطلاعات در فرمول قرار داده شود ، آن را به وات تبديل کرد

-يادمان باشد  که يکاي اندازه گيري در فرمل توان  بر حسب ثانيه مي باشد  اما در اندازه گيري انرژي الکتريکي  زمان بر حسب ساعت استفاده مي شود.

(ساعت)زمان*(وات)توان=(وات ساعت)انرژي الکتريکي

(زول)انرژي

= (وات)توان

(ثانيه)زمان

 

(زول)انرژي

= (وات)توان

(ثانيه)زمان

3-يادمان باشد در مسائل منظور از کل کار همان کار نيروي محرک نيز مي باشد

يعني :جابجايي نيروي محرک*نيروي محرک=کار نيروي محرک(کل کار)

4-در مسائل منظور از کار مفيد ، همان کار نيروي مقاوم نيز مي باشد

يعني :جابجايي نيروي مقاوم*نيروي ممقاوم=کار نيرويمقاوم کار مفيد)

5-نکاتي در مورد مزيت مکانيکي :

الف: اگر معلومات مسئله  در مورد نيروهاي بکار برده شده در ماشين باشد  از فرمول مربوط به نيروها استفاده مي شود و بنابر اين نوع ماشين بکار برده شده مهم نيست که مثلا چرخ و محور باشد يا سطح شيبدار

(براي مثالJدريک چرخ و محور براي بلند کرده وزنه 1000 نيوتني نيروي 50 نيوتن بکار برده شده  مزيت مکانيکي اين چرخ و محور چقدر است ؟

راه حل:براي حل اين مسئله که اطلاعات داده شده فقط نيروهاست، پس از فرمول مزيت مکانيکي مربوط به نيروها استفاده مي شود  و نيازي به تشخيص بازوهاي محرک يا مقاوم نيست.

نيروي  مقاوم

مزيت مکانيکي

نيروي محرک

ب:اگر معلومات مسئله در موردجابجايي  و از يکاهاي طول استفاده شده باشد ، بنابر اين لازم است:  اول  از فرمول مزيت مکانيکي مربوط به بازوها يا جابجايي ها استفاده شود،  دوم   محل بازوي محرک يا بازوي مقاوم ماشين را تشخيص دهيم  ،  و آن را در فرمول قرار دهيم.

( مثلا در سطح شيبدار  جابجايي نيروي محرک  همان طول سطح مي باشد و ارتفاع سطح شيبدار  همان جابجايي نيروي مقاوم مي باشد.)

طول  جابجايي نيروي محرک

مزيت مکانيکي  سطح شيبدار

ارتفاع  جابجايي نيروي مقاوم

ج-در حل مسائل مزيت مکانيکي ، کافي است يکاهاي داده شده مانند هم باشد ، مثلا اگر جابجايي نيروي محرک سانتي متر باشد ، جابجايي نيروي مقاوم نيز بر حسب سانتي متر باشد.( يا در گوه ممکن است برحسب ميلي متر باشد )

ه:مزيت مکانيکي تمام ماشين هايي که با افزايش نيرو کار مي کنند  هميشه از يک بيشتر است ( زيرا بازوي محرک بزرگتر از بازوي مقاوم است و وقتي  در فرمول قرار مي گيرد کسر بزرگتر از واحد مي شود که عددي بزرگتر ازيک بد ست مي آيد (شعاع)بازوي محرک

و:هميشه مزيت مکانيکي قرقره ثابت برابر يک  مي شود زيرا بازوي محرک و بازوي مقاوم  هر دو ، شعاع قرقره مي باشد                       --------==        مزيت مکانيکي قرقره ثابت

ز:هميشه مزيت مکانيکي قرقره متحرک برابر  دو (2) مي باشد زيرا  بازوي محرک ، قطر قرقره و بازوژ مقاوم شعاع قرقره مي باشد.       (شعاع) بازوي مقاوم

ر:هيچگاه اندازه قرقره ها در ميزان مزيت مکانيکي آنها تاثير ندارد. ( زيرا قطر و يا شعاع نسبت به هم تغيير نمي کنند.

ولي در چرخ و محور يا پيچ  ويا سطح شيبدار و يا اهرمها چون ميزا ن جابجايي يا بازوها مي تواند نسبت بهم تغيير کن ، پس ميزان مزيت مکانيکي آنها نيز تغييز مي کند.

يعني هرچه نسبت بازوي محرک به بازوي مقاوم بيشتر باشد مزيت مکانيکي نيز بيشتر خواهد شد.

6-نکاتي در مورد تبديل واحد ها(يکاها):

براي تبديل واحد بزرگتر به واحد کوچکتر  عمل ضرب ولي براي تبديل واحد کوچکتر به واحد بزرگتر ، عمل تقسيم انجام مي شود  که معمولا عدد بدست آمده کوچکتر از يک و اعشاري مي باشد

746 وات در اسب بخار پس

7460=746´10

مثلا 10 1سب بخار چند وات مي باشد ؟

100

746

 يا 100 وات چند اسب بخار مي باشد؟        

 ارتباط برخي واحد ها با يک ديگر:

(سانتي متر 100 =1متر)   (ميلي متر 10=1سانتي متر )

(نيوتن10=1کيلوگرم) (گرم 100=1نيوتن)

( 1000وات=1 کيلو وات)  (وات 746=1 اسب بخار) 

(ژول1000=1 کيلو ژول) (وات ساعت1000=1 کيلو وات ساعت)

(10000 پاسکال يا نيوتن بر متر مربع=1نيوتن بر سانتي متر مربع)  (سانتي متر مربع10000=1متر مربع)

 نکاتي در مورد کار با الکتروسکوپ:

الف: الکتروسکوپ وقتي خوب کار مي کند که محيط خشک باشد   پس بهتر است آزمايش در محيط بخاري يا آفتاب يا گرم باشد

 حتي ممکن است هواي باز دم آزمايش کننده روي کار الکتروسکوپ اثر گذارد.

ب:گاهي اوقات اگر جسم القا کننده  از نظر ميزان بار زياد باشد يا به الکتروسکوپ خيلي نزديک باشد  تخليه الکتريکي صورت گيرد. بنا براين ممکن است نتيجه القاي الکتروسکوپ طبق پيش بيني ما انجام نگيرد.

 (جمع آوري مطالب اعظم بحراني از بوشهر)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:38  توسط   | 

نکاتی از کتاب ارزشیابی در خدمت آموزش سرکار خانم طاهره رستگار طراحی : اعظم بحرانی

                                                              بنام خدا

نکاتي از کتاب ارزشيابي در خدمت آموزش:

                                              اين کتاب  به مدرسان و معلمان و کارشناساني تقديم مي شود که،

 مايلند  رويکرد هاي نو در سنجش و ارزشيابي را تجربه کنند . رويکردي که از پشتوانه هاي تجربي و علمي برخوردار است ،

                                      هدفهاي متعالي آموزش و پرورش را حمايت مي کند

                            و سعي دارد در دانش آموز توان يادگيري مادام العمر ايجاد کند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط   | 

معرفی کتاب:

معرفی کتاب و منابعی که می تواند همکاران گرامی را در اداره کلاس بروش فعال راهنمایی کند ( مدیریت کلاس بروش جدید)

 

۱-کتاب یادگیری از طریق همیاری  نوشته سوزان الیس و ترجمه طاهره رستگار   نشر نی 

دفتر فروش :۰۲۱۸۸۰۰۴۶۵۸ و۹

ویژگی این کتاب :این کتاب حاصل تجربیات و تحقیقات معلمانی است که سعی داشته اند که طرحی نو برای آموزش و یادگیری در مقاطع مختلف تحصیلی داشته باشند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:59  توسط   | 

نکاتی از دانشمندان بزرگ یا مسئولین محترم

روز قيامت

       خداوند ،از هيچ مدير مدرسه اي نخواهد پرسيد،

که

در صد قبولي مدرسه ي تو چقدر بود

ولي

مطمئن هستم  او خواهد پرسيد،

 با بهترين زمان عمر بندگان من چه کرديد ؟

مدرسه را باز کرده ايم که انسان تربيت کنيم

ولي

 در مسيري پيش مي رويم که،

فقط حافظه ها را پر کنيم ، رقابت ناسالم ايجاد کنيم

و

براي برنده شدن يکي ، صدها بازنده  به جامعه تحويل دهيم .

 

 

               نکاتي از کتاب مدرسه کجاست از دکتر غلامحسين عدالتي

                                                                                               طراحي متن اعظم بحراني

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:24  توسط   | 

سخنی با همکاران محترم دبیران علوم تجربی دوره راهنمایی استان بوشهر

با سلام

گروه آموزشی علوم استان بوشهر  در نظر دارد  با همکاری سرگروه های محترم استان  ُ همکاران گرامی را در جریان روند اهداف آموزش و پرورش ّ قرار دهد . به امید آنکه همکاران گرامی نیز ما را از تجربیات و پیشنهادات سازنده خود بهره مند سازند.با تشکر

معرفی برخی برنامه های گروه آموزشی علوم استان بوشهر:

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 9:19  توسط   |